safe

 

BEZPIECZEŃSTWO

to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, to stan dający poczucie pewności graniczącej z gwarancją jego zachowania a nawet jej doskonalenia. Stan ten rozciąga się na grupy społeczne, państwa i systemy międzynarodowe. Do tego zbioru wartości należą również suwerenność i niezawisłość, nienaruszalność, zapewnienie praw i ochrona tożsamości narodowej, praw człowieka oraz podstawowych jego wolności a także niezakłóconych warunków do rozwoju i wzrostu dobrobytu.

Słowo bezpieczny początkowo w znaczeniu „bez troski” stopniowo rozszerzono rozumienie do „w niczym niezagrożony”, wolny od niebezpieczeństw, taki któremu nic nie grozi. To stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancję jego zachowania oraz szansę na doskonalenie. Jest to jedno z najważniejszych elementów na jaki zwracamy uwagę pożytkując nasze, zarobione środki płatnicze. Dla każdego z nas jest to co innego. Dla jednego bezpieczeństwo będzie wiązało się z zabezpieczeniem przed inflacją czy ruchami na rynku, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dla drugiego będzie to pewność, że jest to autentyczne, fizycznie istniejące dobro, które zgodziłem się kupić i jestem jego właścicielem.

Metale szlachetne są odporne na kryzysy, pomagają przetrwać każdy kryzys gospodarczy, każdą reformę walutową i każde bankructwo państwa. Najważniejsze banki centralne wszystkich krajów przechowują złoto jako rezerwy walutowe w tonach.

„2011-Banki centralne na świecie opętała gorączka złota!

Dokonują w tym roku rekordowych zakupów złota. Wzmożone zainteresowanie tym metalem jest efektem kryzysu zadłużeniowego w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym stało się ono najważniejszą bezpieczną lokatą kapitału.”

Polecam:

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/567340,banki_centralne_na_swiecie_opetala_goraczka_zlota.html