20121219114644_fot-5-bolmet

 

PŁYNNOŚĆ

rozumiana jest jako zdolność do wywiązywania się w terminie ze zobowiązań. Jest to zdolność do dokonywania zakupów i zdolność do regulowania zobowiązań finansowych w terminie. Inaczej ujmując jest to zamienność jednych aktywów na drugie, a im większa zamienność tym mniejsze straty czasowe i finansowe.